BARCELONA 21/02/2019
Condicions generals

1. INTRODUCCIÓ

1.1. El Client reconeix que ARTIST ART MATERIALS SA és el titular de la informació que li ha estat facilitada i dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual relatius a les marques ARTIST.

1.2. El Client es compromet a:
a) utilitzar la informació rebuda (confidencial) per a fins estrictament propis.
b) abstenir-se de distribuir o reproduir, en tot o en part, i de qualsevol forma, aquesta informació.

2. ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

2.1. El Client accepta irrevocablement les Condicions Generals de Venda i de Lliurament, així com les nostres condicions particulars, fins i tot si aquestes condicions estan en contradicció amb les condicions generals i particulars del Client.

2.2. Les condicions generals i particulars del Client no vinculen a ARTIST ART MATERIALS SA, tret que ARTIST ART MATERIALS SA les hagi acceptades expressament per escrit. La celebració d'una compra-venda entre ARTIST ART MATERIALS SA i el Client, sense manifestar el seu desacord en relació amb les condicions generals o particulars o altres disposicions establertes pel client, no implica la conformitat de ARTIST ART MATERIALS SA amb les mateixes.

2.3. Es presumirà que qualsevol persona que actuï en nom del Client, ja sigui un encarregat, un col·laborador, etc., és representant del mateix i té poders suficients per a actuar com a tal i vincular-li.

3. PREU

3.1. Les ofertes i llistes de preus tenen caràcter purament indicatiu, reservant-se ARTIST ART MATERIALS SA el dret a modificar aquests preus sense avís previ. Les comandes s'acceptaran amb reserva d'una possible variació en el preu.

3.2. Els preus publicats no inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) ni tampoc s'inclouen les despeses de transport (veure apartat 5 Franquícia de Ports).

3.3. No obstant l'anterior, en la factura que ARTIST ART MATERIALS SA emeti, es prendrà com base la tarifa en vigor en el moment del subministrament, amb independència del preu indicat amb anterioritat.

4. COMANDA

4.1. No s'estipula cap comanda mínima.

4.2. Les restes de comanda queden automàticament anul·lades

5. FRANQUÍCIA DE PORTS

5.1. Les comandes seran a ports pagats per a comandes d'import net superior 200 € per a Península i a 600 € per a Balears, Canàries, Ceuta, Melilla i Andorra i Portugal. Excepte en casos concrets de molt cubicatge en que hauríem de cobrar ports, previ avís.

5.2. En cas de comandes equivalents a sumes menors als estipulats en l'apartat anterior, els ports de lliurament es carregaran en factura en funció de la destinació final de l'expedició, i en concordança amb l'estipulat en la següent taula.

Península 7,20€
Illes Balears 30,00€
Ceuta i Melilla 30,00€
Illes Canàries 30,00€
Andorra 40,00€
Portugal 40,00€

5.3. ARTIST ART MATERIALS SA es reserva el dret de modificar la política de ports en aquells casos que a causa del volum i destinació de la mercaderia s'hagi d'aplicar un tarifa distinta.

5.4. Per les comandes per a la resta d'Europa es carregaran els ports en factura, a valorar segons cada comanda i depenent del volum i la destinació.

6. LLIURAMENT DEL PRODUCTE

6.1. Els terminis prevists per al lliurament del material són merament informatius, no sent vinculant per a ARTIST ART MATERIALS SA.

6.2. Excepte acord exprés per escrit amb ARTIST ART MATERIALS SA, el Client no tindrà dret a sol·licitar l'anul·lació d'una comanda o qualsevol indemnització (inclosa la devolució dels ports) en el cas que es produeixi un retard en el lliurament del producte, a causa de circumstàncies alienes a la voluntat de ARTIST ART MATERIALS SA

6.3. El Client no podrà negar-se a pagar el preu dels productes ja lliurats quan es produeixi, per part de ARTIST ART MATERIALS SA, el subministrament parcial d'una comanda.

7. TRASPÀS DE RISC

7.1 El Risc per pèrdua i/o danys es transmet al Client des del moment que es produeixi l'enviament de la mercaderia al Client

7.2 ARTIST ART MATERIALS SA declina qualsevol responsabilitat sobre els productes servits quan els mateixos hagin estat indegudament utilitzats o manipulats.

8. RECEPCIÓ DE LA MERCADERIA

8.1 És condició indispensable que en el moment de la recepció de la mercaderia s'indiqui, en el propi albarà que es signa al transportista, qualsevol incidència que pugui haver relativa a l'estat de la mateixa, de l'embalatge o del nombre de paquets.

8.2 També és imprescindible que es comuniqui per fax o correu electrònic a ARTIST ART MATERIALS SA aquesta incidència en un termini màxim de 24 hores des de la recepció del material, al departament d'atenció al Client.

8.3. Qualsevol discrepància, anomalia o disconformitat amb la factura emesa per ARTIST ART MATERIALS SA referent a preus, descomptes o condicions especials deurà ser notificada per fax o correu electrònic en un termini màxim de 15 dies a partir de la data de la mateixa.

9. DEVOLUCIÓ MERCADERIA

9.1. No s'admetran devolucions de mercaderia sense acord previ per part de ARTIST ART MATERIALS SA.

9.2. No se acceptaran devolucions transcorreguts 30 dies de la data de factura.

9.3. Els productes retornats deuran estar en perfecte estat i en el seu envàs original.

9.4. Les devolucions s'efectuaran a ports pagats excepte en cas d'error, mercaderia defectuosa o altra anomalia imputable a ARTIST ART MATERIALS SA

10. FORMA DE PAGAMENT

10.1 La primera comanda es pagarà al comptat.

10.2 La forma de pagament és a 30 dies data factura mitjançant rebut domiciliat en la entitat bancària designada per el Client

11. COMANDA ELECTRÒNICA

11.1. AL realitzar una comanda utilitzant aquesta pàgina web o les altres solucions de comerç electrònic de ARTIST ART MATERIALS SA, el Client accepta expressament l'aplicació d'aquestes condicions generals a les transaccions realitzades utilitzant aquest mitjà. El programa permet que el client pugui consultar els preus de ARTIST ART MATERIALS SA i l'emissió de comandes per mitjans electrònics.

11.2. El client manifesta que la persona que utilitza el programa en el seu nom és un usuari autoritzat per ell mateix i té capacitat per a emetre comandes de productes i serveis de ARTIST ART MATERIALS SA en nom o per compte del client.

11.3. Com a conseqüència de l'anterior el client accepta que ARTIST ART MATERIALS SA li pugui deure l'import de transaccions corresponents a comandes emeses en els quals s'hagi/n utilitzat les dades del Client com si hagués estat el propi Client, procedint al pagament del/us esmentat/s importi/s sense objecció alguna. 11.4. El Client accepta que qualsevol comanda emesa a través del programa de comerç electrònic o altre mitjà electrònic és una comanda vàlida i vinculant per al Client, i per evitar qualsevol tipus de dubte, tindrà per ambdues parts un valor equivalent al d'una comanda realitzada per escrit.

11.5. El Client reconeix que ARTIST ART MATERIALS SA no pot garantir la seguretat d'internet i que existeix la possibilitat que s'interceptin o manipulin dades o informació transmesa pel client a ARTIST ART MATERIALS SA, que no obstant això, tindrà dret a considerar com a veraç la informació rebuda del Client en la forma que es rebi en el domicili de ARTIST ART MATERIALS SA.

11.6. ARTIST ART MATERIALS SA es reserva el dret a acceptar o rebutjar qualsevol comanda de compra remesa a través del programa.

11.7. El Client accepta que la documentació facilitada per ARTIST ART MATERIALS SA en la relació amb l'expedició de la mercaderia sigui un albarà de lliurament valorat. Així mateix en relació amb la compra i forma de pagament dels serveis adquirits a través del programa de comerç electrònic sigui una factura comercial.

11.8. Les Condicions Generals de Venda de ARTIST ART MATERIALS SA seran d'aplicació a totes i cadascuna de les comandes cursades a través del programa de comerç electrònic, llevat que entre ARTIST ART MATERIALS SA i el client s'hagin establert de comú acord condicions particulars relatives a la compra o llicència d'ús dels productes adquirits ("contracte de compra"), en aquest cas les condicions d'aquest contracte de compra concret seran d'aplicació a la compra i llicència d'ús dels productes comprats a través del programa de comerç electrònic en aquest cas concret.

11.9. Ambdues parts acorden que ARTIST ART MATERIALS SA no serà responsable de cap tipus de dany accessori, directe, indirecte, emergent o especial que es produeixi amb motiu o com a conseqüència de la transmissió electrònica de comandes o d'altra informació, fins i tot si ARTIST ART MATERIALS SA va ser informat de la possibilitat que tals danys poguessin produir-se.

11.10. El Client renuncia a qualsevol oposició present o futura a la validesa i executabilitat de qualsevol comanda emesa utilitzant el programa de comerç electrònic al·legant que aquesta comanda va ser emesa i autoritzada per mitjans electrònics.

11.11. El Client és responsable de totes les despeses i costos d'utilització del programa, incloent sense caràcter exhaustiu, les despeses de consum i connexió telefònica, equip de telecomunicacions, etc.

12. COMPETÈNCIA

La validesa, interpretació i compliment d'aquestes condicions generals es regirà pel fur de ARTIST ART MATERIALS SA i se sotmet a la Jurisdicció i Tribunals de Barcelona, acceptant el client la jurisdicció exclusiva dels tribunals d'aquest fur, restant fora de perill el dret de ARTIST ART MATERIALS SA a iniciar accions legals contra el client davant qualsevol altre tribunal que sigui competent en matèria de recobrament de deutes pendents del Client.