BARCELONA 21/02/2019

AVÍS LEGAL, DADES EMPRESA Y POLÍTICA DE PRIVACITAT

*AVÍS LEGAL i DADES EMPRESA*

Per donar compliment amb allò establert a la Llei 34//2002, de l'11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

 • Titular: Artist Art Materials SA
 • Adreça: c// Trajà 13, interior - 08004 Barcelona
 • Contacte: info@artist-am.com
 • Telèfon: 93 453 95 46
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 32124, Foli 121, Full B-207764
 • NIF: A62083084

*DADES DE LES OFICINES DE L'EMPRESA*

 • Adreça: c// Trajà 13, interior - 08004 Barcelona
 • Contacte: +info@artist-am.com|mailto:info@artist-am.com|_blank+
 • Telèfon: 93 453 95 46

*OBJECTE*

Aquestes condicions generals (a partir d'ara les "Condicions Generals") regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (a partir d'ara "el Portal") que la companyia Artist Art Materials SA amb domicili a c// Trajà 13, interior - 08004 Barcelona (a partir d'ara "l’Empresa") posa a disposició dels usuaris d'Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l'Empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s’hi oposin.

*EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORTAL*

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és simplement orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL

*UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER PART DELS USUARIS.*

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’Empresa, els usuaris s’abstindran d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis emprats per ells, amb mitjans diferents dels que s’hagin posat a llur disposició a aquest efecte o dels que s'emprin habitualment a aquest efecte a Internet.

*EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS*

L’Empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, trameti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

*PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL*

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a l’ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d'exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

*LLEI APLICABLE I FUR*

Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

______________________________________________________________

 

Política de Privacidad

 

Introducción

La presente Política de Privacidad ha sido desarrollada teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal en vigor, así como por el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la circulación de estos datos, en adelante el RGPD.

Esta Política de Privacidad tiene por objeto poner en conocimiento de los titulares de los datos personales, respecto de los cuales se está recabando información, los aspectos específicos relativos al tratamiento sus datos, entre otras cosas, las finalidades de los tratamientos, los datos de contacto para ejercer los derechos que le asisten, los plazos de conservación de la información y las medidas de seguridad entre otras cosas.

 

Responsable del Tratamiento

 

En términos de protección de datos ARTIST ART MATERIALS, S.A., debe ser considerado Responsable del Tratamiento, en relación a los ficheros/tratamientos identificados en la presente política, concretamente en el apartado Tratamientos de datos.

A continuación se indican los datos identificativos del titular del presente sitio web:

 • Responsable del Tratamiento: ARTIST ART MATERIALS, S.A.
 • Dirección postal:Calle Trajà, 13, Interior, 08004, Barcelona, (Barcelona).
 • Dirección electrónica: info@artist-am.com

 

Tratamientos de datos

Los datos de carácter personal que se soliciten, en su caso, consistirán únicamente en aquellos estrictamente imprescindibles para identificar y atender la solicitud realizada por el titular de los mismos, en adelante el interesado. Dicha información será tratada de forma leal, lícita y transparente en relación con el interesado. Por otra parte, los datos personales serán recogidos para finalidades determinadas explícitas y legítimas, no siendo tratados ulteriormente de manera con incompatible con dichos fines.

Los datos recogidos de cada interesado serán adecuados, pertinentes y no excesivos en relación a las finalidades correspondientes para cada caso, y serán actualizados siempre que sea necesario.

El titular de los datos será informado, con carácter previo a la recogida de sus datos, de los extremos generales regulados en esta política a fin de que pueda prestar el consentimiento expreso, preciso e inequívoco para el tratamiento de sus datos, conforme a los siguientes aspectos.

 

 

Finalidades del tratamiento.

Las finalidades explícitas para las cuales se llevan a cabo cada uno de los tratamientos vienen recogidas en las cláusulas informativas incorporadas en cada una de las vías de toma de datos (formularios web, formularios en papel, locuciones o carteles y notas informativas).

No obstante, los datos de carácter personal del interesado serán tratados con la exclusiva finalidad de proporcionarles una respuesta efectiva y atender las solicitudes practicadas por el usuario, especificadas junto a la opción, servicio, formulario o sistema de toma de datos que el titular utilice.

 

Legitimación

Por regla general, previo al tratamiento de los datos personales, ARTIST ART MATERIALS, S.A. obtiene consentimiento expreso e inequívoco del titular de los mismos, mediante la incorporación de cláusulas de consentimiento informado en los diferentes sistemas de recogida de información.

No obstante, en caso de que no se requiera el consentimiento del interesado, la base legitimadora del tratamiento en la cual se ampara ARTIST ART MATERIALS, S.A. es la existencia de una ley o norma específica que autorice o exija el tratamiento el tratamiento de los datos del interesado.

 

Destinatarios

Por regla general, ARTIST ART MATERIALS, S.A. no procede a la cesión o comunicación de los datos a terceras entidades, salvo las requeridas legalmente, no obstante, en caso de que fuera necesario, dichas cesiones o comunicaciones de datos se informan al interesado a través de las cláusulas de consentimiento informado contenidas en las diferentes vías de recogida de datos personales.

 

Procedencia

Por regla general, los datos personales se recogen siempre directamente del interesado, no obstante, en determinadas excepciones, los datos pueden ser recogidos a través de terceras personas, entidades o servicios diferentes del interesado. En este sentido, este extremo será trasladado al interesado a través de las cláusulas de consentimiento informado contenidas en las diferentes vías de recogida de información y dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos, y a más tardar dentro de un mes.

 

Plazos de conservación

La información recabada del interesado será conservada mientras sea necesaria para cumplir con la finalidad para la cual fueron recabados los datos personales, de forma que, una vez cumplida la finalidad los datos serán cancelados. Dicha cancelación dará lugar al bloqueo de los datos conservándose únicamente a disposición de las AAPP, Jueces y Tribunales, para atender las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas, cumplido el citado plazo se procederá a la destrucción de la información.

A título informativo, a continuación se recogen los plazos legales de conservación de la información en relación a diferentes materias:

DOCUMENTO

PLAZO

REF. LEGAL

Documentación de carácter laboral o relacionada con la seguridad social

4 años

Artículo 21 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social

Documentación contable y fiscal a efectos mercantiles

6 años

Art. 30 Código Comercio

Documentación contable y fiscal a efectos fiscales

4 años

Artículos 66 a 70 Ley General Tributaria

Control de accesos a edificios

1 mes

Instrucción 1/1996 de la AEPD

Videovigilancia 

1 mes 

Instrucción 1/2006 de la AEPD Ley Orgánica 4/1997 

 

Datos de navegación.

En relación a los datos de navegación que se puedan tratar a través del sitio web, en caso de que se recojan datos sometidos a la normativa, se recomienda consultar la Política de Cookies publicada en nuestro sitio web.

Derechos de los interesados.

La normativa en materia de protección de datos otorga una serie de derechos a los interesados o titulares de los datos, usuarios del sitio web o usuarios de los perfiles de las redes sociales de ARTIST ART MATERIALS, S.A..

Estos derechos que asisten a las personas interesadas son los siguientes:

 • Derecho de acceso: derecho a obtener información sobre si sus propios datos están siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que se esté realizando, las categorías de datos que se trate, los destinatarios o categorías de destinatarios, el plazo de conservación y el origen de dichos datos.

 • Derecho de rectificación: derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos o incompletos.

 • Derecho de supresión: derecho a obtener la supresión de los datos en los siguientes supuestos:

  • Cuando los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la cual fueron recabados
  • Cuando el titular de los mismos retire el consentimiento
  • Cuando el interesado se oponga al tratamiento
  • Cuando deban suprimirse en cumplimiento de una obligación legal
  • Cuando los datos se hayan obtenido en virtud de un servicio de sociedad de la información en base a lo dispuesto en el art. 8 apdo. 1 del Reglamento Europeo sobre Protección de datos.

 • Derecho de oposición: derecho a oponerse a un determinado tratamiento basado en el consentimiento del interesado.

 • Derecho de limitación: derecho a obtener la limitación del tratamiento de los datos cuando se de alguno de los siguientes supuestos:

  • Cuando el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita a la empresa verificar la exactitud de los mismos.
  • Cuando el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos.
  • Cuando la empresa ya no necesite los datos para los fines para los que fueron recabados, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
  • Cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento mientras se verifica si los motivos legítimos de la empresa prevalecen sobre los del interesado.

 • Derecho a la portabilidad: derecho a obtener los datos en un formato estructurado, de uso común y de lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento cuando:

  • El tratamiento esté basado en el consentimiento
  • El tratamiento se efectúe por medios automatizados

 • Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente

Los interesados podrán ejercitar los derechos indicados, dirigiéndose a ARTIST ART MATERIALS, S.A., mediante escrito, remitido a la siguiente dirección: Calle Trajá, 13, Interior 08004 Barcelona (Barcelona) indicando en la línea de Asunto el derecho que desea ejercitar.

En este sentido ARTIST ART MATERIALS, S.A. atenderá su solicitud a la mayor brevedad posible y teniendo en cuenta los plazos previstos en la normativa en materia de protección de datos.

Seguridad

Las medidas de seguridad adoptadas porARTIST ART MATERIALS, S.A.son aquellas requeridas, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del RGPD. En este sentido, ARTIST ART MATERIALS, S.A., teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las libertades de las personas físicas, tiene establecidas las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente.

En todo caso, ARTIST ART MATERIALS, S.A.tiene implementados los mecanismos suficientes para:

 1. Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

 2. Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.

 3. Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.

 4. Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.